Il Piçul Princip

I fruts di classe cuarte de scuele Primarie "Divisione Alpina Julia" di Basandiele a àn sperimentât, la leture e la traduzion di cierts  tocs dal libri "Il Piçul Princip" (voltât in cetantis lenghis, ancje par furlan) e lu àn rapresentât suntun sfuei in maniere creative e fantasiose.

 

Par viodi i dissens dai fruts frache chi: Il Piçul Princip

Mestre Daria

a.s. 2018/2019